ALGEMENE VOORWAARDEN (22-02-2022)

 

 van de eenmanszaak Lifetime Coaching, handelend onder de namen  4Good Mourning, 4Good Business en Leonie Dekker Academy, gevestigd aan Pampus 16, 1671 RK MEDEMBLIK. KvK-nummer 74201093.

Artikel 1 Definities

 1. Leonie Dekker: ik ben de opsteller van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 2. Jij: jij bent de opdrachtgever of de wederpartij, afnemer, deelnemer of extra deelnemer.
 3. Overeenkomst: een opdracht die tot stand komt tussen jou en mij door een betaling ofwel door afstemming over een prijs en datum of termijn voor mijn diensten of producten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

 1. Eventuele voorwaarden van jou of van anderen zijn niet van toepassing tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. De door jou ontvangen offerte is vrijblijvend en geldig gedurende veertien (14) dagen te rekenen vanaf de verzending door mij, tenzij anders in de offerte is aangegeven.
 2. De prijs of prijzen in de offerte zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer je een afwijking wenst ten opzichte van de offerte, dan komt er geen overeenkomst tot stand. In dat geval bekijk ik of ik op basis van jouw wensen een nieuwe offerte verstrek en vervalt de ontvangen offerte.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst en betaling

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat je mij aangeeft akkoord te gaan met de offerte en dit door mij schriftelijk is bevestigd.
 2. De start van de opdracht gaat op volgorde van ontvangst van betaling van de opdrachtgever. Deze volgorde gaat voor eventuele afspraken die zijn gemaakt over de periode van de opdracht.
 3. Bij annulering, opschorting of tussentijds beëindigen van de opdracht vindt geen restitutie van de betaling plaats, tenzij er sprake is van een van de volgende situaties:
  • Ik kan door ziekte of een ongeval de opdracht niet vervullen
  • Jij overlijdt
  • Als mijn bedrijf stopt of wordt overgedragen
 1. Alleen in de voornoemde situaties wordt een betaling gerestitueerd op basis van het volgende schema:
  • 100% als ik nog geen activiteiten voor jou ben gestart
  • 50% als je minimaal de helft van de opdracht hebt vervuld
  • 30% als de opdracht nog niet is afgerond


Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Ik span mij naar mijn beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van de opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop ik geen invloed kan uitoefenen. Ik geef daarom geen garantie over het eindresultaat van de opdracht.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door mij belast zijn met de uitvoering van (een deel van) de opdracht.

 
Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten mijn macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van mij (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in mijn bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
 3. Als ik, door overmacht mijn verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, ben ik gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht volgt geen restitutie van een betaling.


Artikel 7 geheimhouding vertrouwelijke informatie

 1. Alle informatie die verkregen wordt tijdens de opdracht is vertrouwelijk, tenzij ik daartoe ben gehouden op grond van wet- en regelgeving.
 2. Jij bent gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij in het kader van de opdracht van mij of andere opdrachtgevers hebt verkregen.


Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de door mij ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op mijn website of social mediakanalen, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit mijn werkzaamheden en software die ik gebruik berusten bij mij of mijn licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij is het niet toegestaan om enig door mij of aan mij geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 3. Overtreding van het bepaalde in dit artikel veroorzaakt zonder dat ingebrekestelling nodig is een boete op van € 250 per dag dat de overtreding voortduurt.


Artikel 9 Persoonsgegevens

Ik behandel persoonsgegevens die ik heb ontvangen in het kader van de overeenkomst met jou strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 10 Klachten

Klachten over de opdracht kunnen door jou tot uiterlijk 30 dagen na het einde van de opdracht schriftelijk worden gemeld bij mij. Ik doe mijn best om de klacht binnen twee weken te beantwoorden en doe mijn best de klacht te verhelpen.

Artikel 11 Toepasselijk recht

 1. Nederlands recht is van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Alkmaar of Amsterdam.

 
(Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 11)